Etappe 2

Karte wird gela­den – bit­te war­ten…

Etappe 2: 48.262627, 15.002174

Schwangerschaft und Geburt: Grenzüberschreitung / der ers­te Übergang

Nöchling – St. Oswald – Yspertal